تاریخ به روز رسانی:     1403/04/28

لیست قیمت فریم شیشه سکوریت

فریم شیشه سکوریت

ردیف

نوع محصول

واحد

قیمت (تومان)

1

فریم مونتاژ شده آکزر

لت

1,650,000

2

فریم درب اتوماتیک(فریم 3.50 و کفی و زهوار و یو)

کیلویی

190.000

3

شیشه 10 میل سفید سکوریت کاویان استاندارد

مترمربع

660.000

4

شیشه 10 میل سفید سکوریت کاویان غیر استاندراد

مترمربع

792.000

5

وسط دهنه ای

متر طول

199.000

6

یو فریم

متر طول

95.000

7

کاور نما 15 سانت نابکویی(لبه دار) سفید

متر طول

190.000

8

کاور نما 12 سانت نابکویی(لبه دار) سفید

متر طول

185.000

9

کاور نما 12 سانت بدون لبه سفید

متر طول

129.000

10

پاسار کتابی آنادایز طلایی

متر طول

185.000

11

پاسار 5 سانتی کتابی سفید

متر طول

122.000

12

پاسار دوتیکه سفید

متر طول

159.000

13

پاسار 5 سانت طرح ترک

متر طول

000.000

14

پاسار 3 سانت تخم مرغی سفید

متر طول

45.000

15

پاسار 5 سانت تخم مرغی سفید

متر طول

69.000 

16

پاسار یو 3 سانت سفید

متر طول

41.000

17

پاسار یو 4 سانت سفید

متر طول

68.000

18

ریل سکوریت بدون پشت سفید(ریل مشهد)

متر طول

175.000

19

ریل سکوریت پشت دار سفید(ریل مشهد)

متر طول

175.000

فریم بغلی 3.5 سانتی

نوع : فریم 3.5 سانت شیشه سکوریت

وزن : 3.500 هر شاخه 4.70

رنگ : سفید یخچالی ، استیل ، مشکی سوپر مات (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 4.70 و 5 و 5.50 و 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس در

تولید کننده : جنرال در

فریم کفی 8 سانت

نوع : فریم کفی 8 سانت سانت شیشه سکوریت

وزن : 1.200 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، استیل ، مشکی سوپر مات (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه  5 و 5.50 و 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس در

تولید کننده : جنرال در

فریم یو اتومات

نوع : فریم یو اتومات شیشه سکوریت

وزن : 2.200 هر شاخه 4.70

رنگ : سفید یخچالی ، استیل ، مشکی سوپر مات (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه  5 و 5.50 و 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس در

تولید کننده : جنرال در

زهوار (کپس اتومات)

نوع : زهوار(کپس اتومات) شیشه سکوریت

وزن : 1.500 هر شاخه 4.70

رنگ : سفید یخچالی ، استیل ، مشکی سوپر مات (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 4.70 و 5 و 5.50 و 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس در

تولید کننده : جنرال در

پاسار شیشه سکوریت

پاسار دوتیکه

نوع : پاسار 4 سانت دوتیکه شیشه سکوریت

وزن : 1.00 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار کتابی 5 سانت

نوع : پاسار 5 سانت کتابی شیشه سکوریت

وزن : 3.800 کیلوگرم هر شاخه 6 متری

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار طرح ترک 5 سانت

نوع : پاسار 5 سانت طرح ترک شیشه سکوریت

وزن : 0.530 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار طرح ترک 7 سانت

نوع : پاسار 7 سانت طرح ترک شیشه سکوریت

وزن : 1.00 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار یو

نوع : پاسار یو 3 و 4 سانت شیشه سکوریت

وزن(4 سانت) : 2.200 کیلوگرم هر شاخه

وزن(3 سانت) : 1.500 کیلوگرم هر شاخه

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00  و 3.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار تخم مرغی 5 سانت (M)

نوع : پاسار تخم مرغی (M) 5 سانت شیشه سکوریت

وزن : 2.200 کیلوگرم هر شاخه

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00  و 3.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار تخم مرغی 3 سانت (M)

نوع : پاسار تخم مرغی (M) 3 سانت شیشه سکوریت

وزن : 1.300 کیلوگرم هر شاخه

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00  و 3.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

پاسار 5 سانت قوطی دار

نوع : پاسار قوطی دار 5 سانت شیشه سکوریت

وزن : 3.300 کیلوگرم هر شاخه

رنگ : سفید یخچالی ، مشکی سوپرمات  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 6.00

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

کاور شیشه سکوریت

کاورنما نابکوئی لبه دار

نوع : کاور نما 15 و 12 سانت نابکوئی لبه دار درب اتوماتیک

وزن 12 سانت: 

وزن 15 سانت: 0.890 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، استیل  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 3.00 و 3.50 و 4.00 و 4.50 و 5.00 و 5.50 و 6.00 و 6.50 و 7.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

کاورنما نابکوئی بدون لبه

نوع : کاور نما 12 سانت نابکوئی بدون لبه

وزن 12 سانت: 0.50 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، استیل  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 3.00 و 3.50 و 4.00 و 4.50 و 5.00 و 5.50 و 6.00 و 6.50 و 7.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

کاور سکوریت

نوع : کاور  شیشه سکوریت

وزن : 0.750 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی ، استیل  (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 3.00 و 3.50 و 4.00 و 4.50 و 5.00 و 5.50 و 6.00 و 6.50 و 7.00 متری

اطلاعات بیشتر : تماس

تولید کننده : جنرال در

ریل شیشه سکوریت

ریل سکوریت بدون پشت

نوع : ریل سکوریت بدون پشت (ریل مشهد)

وزن : 0.950 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 3.00 و 3.50 و 4.00 و 4.50 و 5.00 و 5.50 و 6.00 متری

اطلاعات بیشتر: تماس

تولید کننده : جنرال در

ریل سکوریت پشت دار

نوع : ریل سکوریت پشت دار (ریل مشهد)

وزن : 0.950 کیلوگرم بر متر

رنگ : سفید یخچالی (در رنگ های مختلف قابل تولید میباشد.)

آلیاژ : آلومینیوم

ابعاد : شاخه 3.00 و 3.50 و 4.00 و 4.50 و 5.00 و 5.50 و 6.00 متری

اطلاعات بیشتر: تماس

تولید کننده : جنرال در

محصولات مرتبط با یراق شیشه سکوریت