قیمت آلومینیوم در بازار روز شنبه سی و یکم خرداد ۹۹