آلومینیوم در بورس فلزات لندن روندی افزایشی و سپس کاهشی را طی کرد